Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 143288 ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΚΟΝΙΟΥ-ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

             Σας γνωρίζουμε ότι το Πιστοποιητικό Ανάλυσης Νο 143288/27/6/2011 νερού ύδρευσης, που  ακολουθεί και περιήλθε σε γνώση μας πριν λίγες ημέρες, δείχνει πρόβλημα στην σύσταση του νερού, στις περιοχές Μεσσαριάς και Βακονιού, αφού ο μικροβιολογικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη Κολοβακτηριοειδών, Escherichia coli, Αερόβιων Μικροοργανισμών και εντερόκοκκων. 
Ανάλυση νερού ύδρευσης (σελ.1)Ανάλυση νερού ύδρευσης (σελ.2)


Σας γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη των ανωτέρω παραμέτρων, πρέπει να είναι  μηδέν για όλα, εκτός από τους Αερόβιους  μικροοργανισμούς που ως όριο έχουν 100 cfm/ml στους 22ο βαθμούς C και  20 cfm/ml στους 37ο βαθμούς C.Δείτε: www.watermicro.gr/wp-content/uploads/papapetropoulou-patra1.pdf 

Πίνακας Στοιχείων Ποιότητας
Παράμετρος
Μονάδα Μέτρησης
Αποτελέσματα Δοκιμής
Παραμετρική Τιμή
Πρότυπη Μέθοδος
pH (22 oC)
μονάδες pH
7,56
> 6,5 και < 9,5
ΕΛΟΤ 658:1983 
Αγωγιμότητα (25 oC)
μS/cm
555
2500
ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993
Ασβέστιο, Ca+2
mg/l
92,9

ΕΛΟΤ 169:1978
Μαγνήσιο, Mg+2
mg/l
9,8

ΕΛΟΤ 169:1978 & ΕΛΟΤ 170:1980
Nάτριο
mg Na/l
19
200
APHA 3111 B
Κάλιο, K+
mg/l
1,2
12
ISO 9964-2:1993
Ανθρακικά, Co3-2
mg/l
0,0

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996
Όξινα ανθρακικά, HCO3-
mg/l
313

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996
Χλωριόντα
mg CI/l
40
250
ISO 9297
Θειϊκά
mg SO4/l
33
250
APHA 4500-SO4 C
Νιτρικά
mg NO3/l
11,2
50
APHA 4500-NO3 B
Νιτρώδη
mg NO2/l
<0,01
0,50
APHA 4500-NO2 B
Αμμωνιόντα
mg NH4/l
<0,02
0,50
ASTM D 1426-98
Σκληρότητα Ολική
mg/l CaCO3
272

EΛΟΤ 170:1980
Σκληρότητα Παροδική 
mg/l CaCO3
256

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996
Σκληρότητα Μόνιμη
mg/l CaCO3
16

ΕΛΟΤ 170:1980 & ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:1996
Πυριτικά, SiO2
mg/l
12,0


Σίδηρος
μg Fe/l
3
200
APHA 3113 B
Μαγγάνιο
μg Mn/l
1
50
APHA 3113 B
Χαλκός
μg Cu/l
6
2000
APHA 3113 B
Ψευδάργυρος, Zn
μg/l
35

ASTM D5673:2003
Μόλυβδος
μg Pb/l
<3
25
APHA 3113 B
Κάδμιο
μg Cd/l
<0,2
5
APHA 3113 B
Νικέλιο
μg Ni/l
2
20
APHA 3113 B
Χρώμιο
μg Cr/l
2,5
50
APHA 3113 B
Βάριο, Ba
μg/l
21
1000
ASTM D5673:2003
Βόριο
μg B/l
57
1000
ISO 9390
Αργίλιο
μg Al/l
15
200
APHA 3113 B
Βανάδιο, V
μg/l
<5

ASTM D5673:2003
Βηρύλιο, Be
μg/l
<5

ASTM D5673:2003
Άργυρος, Ag
μg/l
<5
10
ASTM D5673:2003
Κοβάλτιο, Co
μg/l
<5

ASTM D5673:2003
Αρσενικό
μg As/l
<0,5
10
APHA 3114 B
Αντιμόνιο
μg Sb/l
<0,5
5
APHA 3113 B
Σελήνιο
μg Se/l
<0,5
10
APHA 3114 B
Υδράργυρος
μg Hg/l
<0,3
1
APHA 3112 B
Οξειδωσιμότητα (KMnO4)
mg/l O2
0,9
5,0
ΕΛΟΤ 827:1986
Στερεό Υπόλειμμα (180 οC)
mg/l
330
1500
STANDARD  METHODS 148A,13th ed.
Στερεό Υπόλειμμα (260 oC)
mg/l
320

STANDARD  METHODS 148A,13th ed.
Φώσφορος, P
μg/l P2O5
<100
5000
Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ASTM D5673:2003
Φθόριο, F-
μg/l
94
1500 (5000)
ΕΛΟΤ EN ISO 10304-1:1995
Κυανιούχα, CN-
μg/l
<50
50 (70)

Βρωμιούχα, Br-
μg/l
<0,5

ASTM-D1246:1995 (1999)
Βρώμικα, BrO3-
μg/l
-
10 (3)
Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΡΑ 300.1:1999
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)
μg/l C
14,3

ISO 8245:1999
Αριθμός αποικιών σε 22 οC
CFU/ml
0
100
ISO 6222:1999
Αριθμός αποικιών σε 37 οC
CFU/ml
0
20
ISO 6222:1999
Ολικά κολοβακτηριοειδή 
CFU/250 ml
0
0
ISO 9308-1:2000
Escherichia coli
CFU/250 ml
0
0
ISO 9308-1:2000
Pseudomonas aeruginosa
CFU/250 ml
-
0
ΕΛΟΤ ΕΝ 12780:2002
Εντερόκοκκοι
CFU/250 ml
0
0
ISO 7899-2:2000
Ακρυλαμίδιο
μg/L
<0,01
<0,10
GC/FID
Βενζόλιο
μg/L
<0,1
<1,0
6220 B
Βενζο α πυρένιο
μg/L
<0,004
<0,010
6410 B
1,2 Διχλωροαιθάνιο
μg/L
<0,3
<3,0
EPA 524,2
Επιχλωρυδρίνη
μg/L
<0,01
<0,10
GC/FID
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Βενζο (κ) φθορανθένιο
μg/L
<0,02
*
6410 B
Βενζο (β) φθορανθένιο
μg/L
<0,02
*
6410 B
Βενζο (λ) φθορανθένιο
μg/L
<0,02
*
6410 B
Βενζο (η,θ,ι) περυλένιο
μg/L
<0,02
*
6410 B
Ινδενο (1,2,3-γ,δ) πυρένιο 
μg/L
<0,02
*
6410 B
Άρθροισμα συγκεντρώσεων
μg/L
<0,02
<0,10

Βινυλοχλωρίδιο
μg/L
<0,10
0,50
6200 B
Τετραχλωροιαιθάνιο & Τριχλωαιθάνιο
Τετραχλωροιαιθάνιο 
μg/L
<1,0
*
6200 Β
Τριχλωαιθάνιο
μg/L
<1,0
*
6200 Β
Άρθροισμα συγκεντρώσεων
μg/L
<1,0
<1,0

Τριαλογονομεθάνια
Χλωροφόρμιο
μg/L
<5,0
*
6232 Β
Βρωμοφόρμιο
μg/L
<5,0
*
6232 Β
Διβρωμοχλωρομεθάνιο
μg/L
<5,0
*
6232 Β
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο
μg/L
<5,0
*
6232 Β
Άρθροισμα συγκεντρώσεων
μg/L
<5,0
<100

PCB's & PCT's
2,4,4' Trichlorobiphenyl
μg/L
<0,05
*
6410 Β
2,2',5,5' Tetrachlorobiphenyl
μg/L
<0,05
*
6410 Β
2,2',4,5,5' Pentachlorobiphenyl
μg/L
<0,05
*
6410 Β
2,3',4,4',5' Pentachlorobiphenyl
μg/L
<0,05
*
6410 Β
2,2',3,4,4',5 Hexachlorobiphenyl
μg/L
<0,05
*
6410 Β

Φαινόλες
μg/L
<0,5
<0,5
5530-D
Υδρογονάνθρακες
μg/L
<2
<10
5520 C
Επιφανειοδραστικές ενώσεις
μg/L
<10
<200
5540 C


Σημειώνεται ότι η περιεχόμενη μόλυνση, είναι δυνατόν να προκαλέσει  γαστρεντερίτιδα, ουρολοίμοξη ή άλλες ασθένειες, όταν χρησιμοποιείται προς πόσιν: http://www.deyap.gr/environment/biologikoi_paragontes.pdf
Βεβαίως είμαστε αντίθετοι στην λύση της χλωρίωσης του νερού, αφού αυτό θα προκαλέσει άλλου είδους προβλήματα. Δείτε τι εννοούμε:  http://users.uoi.gr/hyepilab/assets/pdfs/hygieneII/water_lab.pdf   Το καλύτερο νομίζουμε οτι είναι, να αντιμετωπιστεί το θέμα με κοινή προσπάθεια του Δήμου και των τοπικών Συλλόγων, στην προοπτική της στεγάνωσης των υδάτων με κάθε δυνατό τρόπο. Αφού γίνουν αυτές οι ενέργειες, να παρακολουθήσουμε με νέες εξετάσεις τα νερά της ύδρευσης. Εάν παρ'ελπίδα δεν αποδώσει αυτή η προσπάθεια, ως έσχατο μέσο να προτιμηθεί η χλωρίωση. 
                                                                               J.P